Regulamin

Przed przystąpieniem do zakupów klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.

Za pośrednictwem strony internetowej https://pediatranazdrowie.pl/sklep/ możliwy jest zakup nagrań z webinarów.

Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Monika Działowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pediatra Na Zdrowie – Monika Działowska, REGON 520964089 NIP 959-185-16-50 ,Jana Nowaka Jeziorańskiego 48/51, 03-982 Warszawa 

 adres e-mail: edukacja@pediatranazdrowie.pl

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Sklep internetowy – serwis funkcjonujący pod adresem internetowym https://edukacja.pediatranazdrowie.pl
2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Materiału w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
3. Materiał cyfrowy  (webinary) – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego – Materiał przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Materiału lub nagrania video, spotkania online.
4. Regulamin – niniejszy regulamin,
5. Sprzedawca/Usługodawca – Monika Działowska – prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pediatra Na Zdrowie – Monika Działowska ; REGON 520964089, NIP 959-185-16-50, adres e-mail: edukacja@pediatranazdrowie.pl. Usługodawca świadczy usługi – wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. drogą elektroniczną.
6. Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu produktów, określonych w pkt 3 i 4.

§ 2 Zakup Materiału

1. Zakupu Materiału cyfrowego może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Użytkownik może dokonać zakupu poprzez wybór odpowiedniego produktu ze sklepu internetowego. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Materiału cyfrowego w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
3. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Kup produkt”, w wyniku czego wybrany produkt zostanie dodany do koszyka, a użytkownik zostanie przekierowany do strony zamówienia.
4. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, podając dane konieczne do realizacji zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam i płacę”.
5. Dostępne metody płatności to płatność za pośrednictwem Przelewy24 (blik, szybkie przelewy internetowe, karty płatnicze, przelew bankowy).

6. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa sprzedaży Materiału cyfrowego i dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
8. Zakupiony przez Użytkownika Materiał będzie dostępny do oglądania lub ściągnięcia(w zależności od wybranego produktu) w ciągu maksymalnie 24 godzin od zaksięgowania wpłaty. Po zmianie statusu zamówienia przez Usługodawcę na „zrealizowany” użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z linkiem do materiału.
9. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać płatności. W przypadku braku zaksięgowanej należności w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.
10. Zakupiony przez Użytkownika Materiał, opłacony przelewem tradycyjnym dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio po zmianie statusu zamówienia przez Usługodawcę na „zrealizowany”. Usługodawca dokonuje zmiany statusu zamówienia w terminie 2 dni roboczych po zaksięgowaniu należności na koncie. Do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na dostęp do materiału.
11. Zakupiony produkt w przedsprzedaży (jeśli taka jest zorganizowana i produkt tak opisano), oznacza zakupienie usługi lub materiału cyfrowego w niższej cenie. Materiał cyfrowy zostanie jednak udostępniony do pobrania w dniu premiery, która również wskazana jest w karcie produktu.
12. Link do materiałów cyfrowych, który stanowi dostęp do możliwości pobrania lub oglądania Materiału jest określony może mieć określone warunki czasowe w następujący sposób:
– „nigdy nie wygasa”, co oznacza, że dostęp będzie aktywny tak długo, jak produkt będzie stanowił ofertę sklepu internetowego. Produkt może zostać w każdym czasie wycofany ze sklepu;
– „wygasa po x dniach”, co oznacza, że po upływie określonej liczby dni, dostęp zostanie wyłączony, nawet jeśli produkt nadal stanowi ofertę sklepu internetowego.
13. Domniemywa się, iż Klient jest osobą fizyczną. W sytuacji, w której w formularzu zamówienia podano dane firmy, domniemywa się, że Klient jest przedsiębiorcą i Usługa świadczona jest bezpośrednio w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.
14. Po zaksięgowaniu należności na koncie Usługodawcy, Klient otrzyma fakturę VAT.

§ 3 Korzystanie z Materiału cyfrowego

1. Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Do prawidłowego korzystania z Materiału wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, dostępu do internetu.
3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem edukacja@pediatranazdrowie.pl
4. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Materiału. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Materiału.

§ 4 Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pocztą elektroniczną na adres: edukacja@pediatranazdrowie.pl). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2. W odniesieniu do Materiału cyfrowego: Jeśli w toku zakupu Materiału Cyfrowego Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§ 5 Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Materiał cyfrowy wolny od wad.
2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów lub samego procesu zakupowego.
3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. edukacja@pediatranazdrowie.pl
4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Usługodawcy. Odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail, który był wykorzystany do złożenia reklamacji.

§ 6 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://pediatranazdrowie.pl/polityka-prywatnosci/§ 7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową sprzedaży i/lub o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsumentem, ma możliwość:
– zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
– zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą
– skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 7 Zmiany Regulaminu

1. W przypadku Klientów, będących jednocześnie Konsumentami, przepisy regulaminu nie uchybiają ich ochronie.
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie edukacja.pediatranazdrowie.pl
3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2023.

Szeroki wybór sterydów anabolicznych online w sklepie internetowym sterydysklep

Ontdek de kracht van anabole steroïden voor optimale resultaten en spiergroei. Hier https://anabolensteroiden.com/vindt u de beste producten voor uw fitnessdoelen!